Fraflytning

Med henblik på istandsættelse skal lejemålet være fraflyttet 14 dage før opsigelsesperiodens udløb. Der hæftes for husleje m.v. i istandsættelsesperioden.

Der afholdes fraflytningssyn senest 14 dage før, du er frigjort af lejemålet.

Såfremt du ønsker synet afholdt tidligere, aftales dette med kontoret.

Du kan i øvrigt angive et ønske om en synsdato på opsigelsesblanketten.

En medarbejder fra TOGT gennemgår lejemålet med dig og udarbejder en udflytningsrapport, hvori I bliver enige om, hvilken istandsættelse der skal foretages. Ligeledes aflæses lejemålets forbrugsmålere.

Du skal underskrive udflytningsrapporten og måleraflæsningerne. Du modtager en kopi heraf.

Kontakt kontoret og hør, om der er mulighed for at ændre synsdatoen.

Deltager en anden person i lejers sted ved fraflytningssynet, skal der medbringes en gyldig fuldmagt til at handle på lejers vegne. For at sikre os, vi har de informationer vi har brug for, skal vores fuldmagt anvendes.

Såfremt der er flere lejere af et lejemål, er det meget vigtigt, at alle deltager ved fraflytningssynet, idet alle lejere skal underskrive udflytningsrapporten.

Såfremt en lejer er forhindret i at deltage i fraflytningssynet og der sendes en anden i deres sted, skal der medbringes en gyldig fuldmagt til at handle på deres vegne. For at sikre os, vi har de informationer vi har brug for, skal vores fuldmagt anvendes.